Bd zimni prezuti 1140x190 sk

Brusel vyšetruje, či Slovensko vybojovalo investíciu Land Rover férovo

Podozrenia naznačujú, že finančná pomoc krajiny zahraničnému investorovi je privysoká.

Európska komisia posúdi, či plány Slovenska poskytnúť 125 miliónov eur automobilke Jaguar Land Rover na výstavbu závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

„Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch. Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi. Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ," uviedla komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová.

Slovensko bojovalo o investíciu vo výške 1,4 miliardy eur s Poľskom. Fabrika s predpokladanou ročnou kapacitou 150 000 vyrobených vozidiel má byť hotová v roku 2019. 

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci umožňujú podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch a podporovať regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu. Na to, aby mohli byť schválené, musia opatrenia spĺňať určité podmienky, aby sa zabezpečilo, že budú mať zamýšľaný pozitívny účinok.

Patrí sem aj požiadavka, že podpora musí stimulovať súkromné investície, mala by byť obmedzená na nevyhnutné minimum a nesmie odlákať investície z regiónu v inom členskom štáte, ktorý je rovnako alebo menej hospodársky rozvinutý (tzv. antikohézny účinok).

V tomto štádiu má Komisia pochybnosti o tom, či opatrenie plánovanej pomoci vo výške 125 miliónov eur v Nitre spĺňa všetky kritériá stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci.

Slovenská republika tvrdí, že bez uvedenej pomoci by sa táto investícia realizovala mimo Európskej únie, konkrétne v Mexiku. Komisia však bude musieť preskúmať ďalšie indície o tom, že dotácia stimulovala spoločnosť Jaguar Land Rover k tomu, aby neinvestovala v inom členskom štáte, ale na Slovensku. Ak sa to preukáže, uvedené opatrenie môže mať antikohézny účinok v EÚ, čo nie je v zmysle uvedených usmernení povolené.

Komisia má pochybnosti, či aj ďalšie opatrenia, ktoré Slovenská republika plánuje, neobsahujú prvky štátnej pomoci. Slovensko prevedie na spoločnosť Jaguar Land Rover pozemok, na ktorom má stáť nový závod na výrobu automobilov. Briti boli oslobodení od poplatku, ktorý sa má podľa slovenského práva zaplatiť pri prepise poľnohospodárskej pôdy na priemyselné pozemky.

Ak sa potvrdí, že tieto dodatočné opatrenia sú štátnou pomocou v prospech spoločnosti Jaguar Land Rover, celková výška pomoci presiahne maximálnu povolenú výšku pomoci, ktorá môže byť v zmysle usmernení o regionálnej pomoci udelená na tento investičný projekt v Nitre.