Mb v class nova  trieda v programatic learn 1140x190 sk

Všeobecné obchodné podmienky

I. ČASŤ

 

PREDPLATNÉ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

 

1.      Úvodné ustanovenia

 

1.1.Vydavateľ Ing. Rudolf Karpat CAR PRESS, miesto podnikania Bellova 4, 831 01 Bratislava (ďalej aj „sídlo“), IČO: 17402883, IČ DPH: SK1020163287, zapísaný na Okresnom úrade Bratislava pod číslom Živnostenského registra: 103-1977  (ďalej len „vydavateľ“) prevádzkuje systém internetových stránok a informačno-komunikačných technológií, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom (ďalej len „odberateľ“ alebo „zákazníci“) za podmienok stanovených v týchto podmienkach prístup k službám vydavateľa (ďalej len “systém“). Služby poskytované vydavateľom prostredníctvom systému zahŕňajú poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach systému vydavateľa a to najmä k recenziám, testom, spravodajským textom, komentárom, videám, fotografiám a ilustráciám (ďalej len „služby“), a to po zaplatení poplatku odberateľom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

1.2.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“)  upravujú vzájomné práva a povinnosti vydavateľa a odberateľa v súvislosti s poskytovaním služieb.

1.3.Podmienky sú  návrhom vydavateľa na uzavretie zmluvy podľa § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) určený odberateľovi. K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto podmienok (ďalej len „zmluva“) dôjde podľa § 43c Občianskeho zákonníka prijatím návrhu vydavateľa a to zadaním požadovaných registračných údajov na stránke www.autozurnal.com a prijatím podmienok poskytovania služieb kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile odberateľom.

 

2.      Poplatok a poskytovanie služieb

 

2.1.Odberateľ povinný zaplatiť vydavateľovi poplatok - predplatné (ďalej len „poplatok“ alebo „poplatky“) za poskytovanie služieb (t. j. za prístup k obsahu v spoplatnenej časti systému) za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie). Cenník je nedeliteľnou prílohou týchto podmienok  Všetky poplatky a ceny sú stanovené v eurách vrátane DPH.

2.2.Poplatok môže byť uhradený spôsobom umožneným vydavateľom.

2.3.Služby sú odberateľovi poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet vydavateľa, najskôr po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby odberateľa.

2.4.Odberateľ môže platiť poplatky vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu odberateľa vydavateľom, ak s tým vyjadril svoj súhlas vopred.

2.5.Poskytovanie služieb začína od okamihu prvého poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému. Túto skutočnosť oznámi poskytovateľ odberateľovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až od  začatia poskytovania služieb.

2.6.Vydavateľ  poskytuje služby  odberateľovi počas predplateného obdobia po zaplatení poplatku v zmysle cenníka. Odberateľ nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak vydavateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či odberateľ počas predplatného obdobia skutočne využíval služby.

2.7.Odberateľ má právo vyžiadať si písomne zaslanie elektronickej faktúry, ktorá sa inak nezasiela.

2.8.V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), odberateľ súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa určuje na dobu neurčitú. Odberateľ môže spôsob kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť  spôsobom, ktorý umožňuje jeho zákaznícky účet v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom vydavateľa. Odberateľ zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty vydavateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež odberateľ výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený vydavateľom v čase obnovenia.

2.9.Odberateľ potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.

 

3.      Práva a povinnosti vydavateľa

 

3.1.Vydavateľ bude poskytovať odberateľovi služby (t. j. umožní odberateľovi prostredníctvom systému prístup k obsahu) počas predplateného obdobia v súlade s časovými úsekmi obsiahnutými v aktuálnom cenníku vydavateľa a v súlade s týmito podmienkami.

3.2.Vydavateľ poskytuje služby (najmä dáva k dispozícii  obsah) „tak ako existuje“. Vydavateľ neposkytuje garanciu neobmedzenej dostupnosti systému a služieb a ani  akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených častí systému a nezaručuje odberateľovi rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí systému meniť alebo dopĺňať, resp. že bude v každom ďalšom predplatnom období iný alebo doplnený.

3.3.Vydavateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.

3.4.Vydavateľ je oprávnený systém a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Vydavateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3.5.Vydavateľ má právo kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému. Dočasné pozastavenie služieb sa nepovažuje za porušenie povinnosti vydavateľa. Vydavateľ je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať odberateľa o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejnenom na www.autozurnal.com a zároveň oznámiť  aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.

3.6.Vydavateľ je oprávnený zamedziť prístup odberateľa do systému, ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak odberateľ poruší svoju povinnosť podľa ods. 4.3 nižšie alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené služby používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

3.7.Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností odberateľa ukončiť túto zmluvy okamžitým odstúpením, a to doručením emailu odberateľovi.

 

4.      Práva a povinnosti Odberateľa

 

4.1.Odberateľ má po splnení podmienok obsiahnutých v zmluve o poskytovaní služieb, týchto podmienok a aktuálneho cenníka  (najmä po registrácii a úhrade poplatku) právo na poskytovanie služby (t. j. prístup k spoplatnenému obsahu systému) počas príslušného predplateného obdobia.

4.2.Odberateľ je povinný bezodkladne informovať vydavateľa o strate individuálnych prihlasovacích údajov, o odhalení alebo podozrení z ich zneužitia. Vydavateľ je povinný bezodkladne po doručení takéhoto oznámenia prideliť odberateľovi nové individuálne prihlasovacie údaje a zablokovať pôvodné.

4.3.Výlučne konkrétny odberateľ  je oprávnený využívať služby poskytovateľa. Prihlasovacie údaje odberateľa nie sú prenosné. Odberateľ sa zaväzuje, že ich neposkytne, ani nesprístupní inej osobe, nezverejní, neumožní ich využitie, či zneužitie inou osobou. Odberateľ sa zaväzuje, že prihlasovacie údaje bude chrániť a zodpovedá za škodu spôsobenú použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

4.4.Odberateľ vyhlasuje, že preberá plnú zodpovednosť za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené alebo vložené odberateľom do systému v rámci využívania predplatenej služby. V prípade akejkoľvek škody, ktorá by vznikla vydavateľovi z tohto titulu je povinný túto škodu nahradiť.

4.5.Odberateľ udeľuje  výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb podľa ods. 2.3 až 2.5 podmienok, teda pre uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

4.6.Vydavateľ a odberateľ budú komunikovať  výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia, písomné právne úkony odberateľa a vydavateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

4.7.Odberateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu výpoveďou ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu vydavateľovi.

 

5.      Podmienky a spôsob reklamácie

 

5.1.Vydavateľ bude poskytovať služby v kvalite, ktorá sa dá rozumne očakávať s ohľadom na povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

5.2.Odberateľ má právo na reklamáciu vady služieb u vydavateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@autozurnal.com. V reklamácii je odberateľ povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

5.3.Reklamácia odberateľa sa považuje za opodstatnenú, ak výpadok systému spôsobí prerušenie poskytovania služieb na viac ako dva celé dni po sebe.

5.4.Vydavateľ doručí odberateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak odberateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.5.Ak je reklamácia odberateľa podľa ods. 5.3 podmienok opodstatnená, vydavateľ poskytne odberateľovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej odberateľovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád na strane vydavateľa prístup k spoplatnenému obsahu systému). Vydavateľ odberateľa informuje o vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety.

 

6.      Ochrana osobných údajov

 

6.1.Registráciou v systéme odberateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva vydavateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz vydavateľa, a to na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie a doručovania periodík a na marketingové účely (napr. na informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia poplatku, o akciách, o produktoch alebo službách vydavateľa alebo jeho obchodných partnerov a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas troch (3) rokov od jeho skončenia. Vydavateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

6.2.Súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať emailom doručeným vydavateľovi. Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb a vydavateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Odberateľ má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov právo na informácie, odpis, opravu jeho osobných údajov vedených v informačnom systéme, a to v sídle vydavateľa, ako aj ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Ostatné práva a povinnosti strán v súvislosti so spracúvaním osobných údajov odberateľa sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých odberateľom, po splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje zlikvidované. Odvolanie súhlasu počas trvania zmluvného vzťahu má za následok ukončenie poskytovania služieb, prístupu odberateľa do systému a tejto zmluvy.

6.3.Odberateľ udeľuje vydavateľovi súhlas na poskytnutie údajov odberateľa, ktoré nie sú osobnými údajmi (e-mail, telefónne číslo) tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s vydavateľom a prostredníctvom ktorej sa odberateľ do systému registroval.
Odberateľ udeľuje vydavateľovi tiež súhlas na poskytnutie osobných údajov odberateľa v nevyhnutnom rozsahu, resp. na ich spracovanie, prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s vydavateľom, za účelom plnenia tejto zmluvy.

6.4.Odberateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré poskytol vydavateľovi a údaje o jeho platobnej disciplíne (v prípade, že bude v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného záväzku voči vydavateľovi)  alebo v súvislosti so súdnym sporom boli sprístupnené ďalším spracovateľom, prípadne správcom, za účelom vedenia a správy registra dlžníkov a v rámci údajov tohto registra sprístupňované tretím osobám pre ich vnútornú potrebu.

6.5.Súhlas podľa čl. 6  podmienok sa poskytuje na čas do odvolania. Súhlas podľa bodu 6.1 sa poskytuje na dobu do odvolania, toto odvolanie sa však nevzťahuje na spracovanie osobných údajov v súvislosti so splatným záväzkom, ktoré boli postúpené pred odvolaním súhlasu. Takéto údaje môže osoba, ktorej boli postúpené, spracovávať počas 10 rokov odo dňa úplného uhradenia pohľadávky.

6.6.Odberateľ berie na vedomie, že vydavateľ je oprávnený na vymáhanie svojich pohľadávok využiť tretiu osobu.

6.7.Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefónnych hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s vydavateľom prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronických komunikácii, môžu byť vydavateľom monitorované, a to výhradne za účelom záznamu transakcií, vnútornej kontroly poskytovaných služieb (zvyšovania ich kvality) a ďalej tiež ochrany práv vydavateľa. Monitorovaním sa rozumie najmä záznam.

6.8.Vydavateľ sa zaväzuje nepoužívať uvedené údaje za iným ako dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú právne predpisy.

6.9.Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o poskytovaní služieb.

 

II. ČASŤ

 

PERIODIKÁ VYDAVATEĽA

 

7.      Úvodné ustanovenia

 

7.1.Vydavateľ je vydavateľom periodickej tlače – tlačového periodika Autožurnál, osobitných tlačovín vydavateľa a ostatných tlačových médií (ďalej len „Periodiká Vydavateľa“).

7.2.Táto časť podmienok upravuje vzájomné práva a povinnosti vydavateľa a odberateľa pri  dodávke Periodík Vydavateľa odberateľovi.

7.3.Pre účely tejto časti podmienok sa odberateľom rozumie (i) osoba, ktorá uzatvorila zmluvu  o predplatnom (ďalej aj „predplatiteľ“) alebo osoba v prospech ktorej bola uzatvorená  zmluva o predplatnom (ďalej aj „platca“) ak je objednávka doručená vydavateľovi treťou osobou – platiteľom.  Zmluva o predplatnom  (ďalej pre účely tejto časti podmienok len „zmluva“), je zmluva, ktorou sa vydavateľ zaväzuje dodávať odberateľovi v určených intervaloch dojednané Periodiká Vydavateľa počas predplateného obdobia a odberateľ alebo prípadne platiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu (predplatné) za príslušné časové obdobie v zmysle cenníka vydavateľa uvedeného na stránke vydavateľa.

7.4.Odberateľ môže uzatvoriť zmluvu na základe písomnej objednávky (aj formou e-mailu) doručenej vydavateľovi alebo objednávky prostredníctvom online formulára umiestneného na stránkach vydavateľa, prípadne iným spôsobom (ďalej len „objednávka“). Vydavateľ nie je povinný objednávku akceptovať.

7.5.Objednávka obsahuje minimálne nasledovné náležitosti:

i)        Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail odberateľa

ii)      Meno, priezvisko, adresa platiteľa, e-mail ak sú odlišné od odberateľa

iii)    Adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy odberateľa

iv)    Periodikum Vydavateľa/Počet objednaných výtlačkov/Obdobie predplatného

v)      Cena a spôsob platby v zmysle cenníka vydavateľa

vi)    Požiadavka na zasielanie daňových dokladov (pri fyzických osobách)

vii)  Fakturačné údaje v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

viii)           Podpis (v prípade písomnej objednávky)

7.6.Doručením objednávky odberateľ súhlasí s a bezvýhradne akceptuje tieto podmienky, platný cenník vydavateľa a ďalšie jeho podmienky a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

7.7.Vydavateľ akceptuje objednávku zaslaním správy v písomnej alebo elektronickej forme, prípadne zaslaním výtlačku objednaného Periodika Vydavateľa; momentom doručenia dochádza zároveň k uzatvoreniu zmluvy.

7.8.Prvé predplatné obdobie začína plynúť momentom doručenia prvého periodika odberateľovi.

 

8.      Cena a platobné podmienky

 

8.1.Odberateľ resp. platiteľ je povinný zaplatiť za doručovanie Periodík Vydavateľa odberateľovi za predplatené časové obdobie cenu v súlade s cenníkom vydavateľa (ďalej aj „predplatné“). Cena predplatného zahŕňa všetky náklady vydavateľa, vrátane nákladov na doručovanie.

8.2.Predplatné je možné platiť spôsobom umožneným vydavateľom a považuje sa za uhradené okamihom pripísania sumy predplatného na účet vydavateľa. Daňový doklad bude odberateľovi vystavený po pripísaní sumy predplatného na účet vydavateľa.

8.3.Pokiaľ s tým odberateľ resp. platiteľ vyjadrí vopred svoj súhlas môže uhradiť predplatné na ďalšie predplatené obdobie spôsobom platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu odberateľa vydavateľom. Odberateľ resp. platiteľ v tomto prípade súhlasí s automatickým platením ceny predplatného bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením ceny predplatného sa určuje na dobu neurčitú a odberateľ ho môže zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom na to určeného formulára na stránke vydavateľa alebo v rámci svojho zákazníckeho účtu v systéme. Intervaly automatického platenia poplatkov budú korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom vydavateľa. Odberateľ zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty vydavateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež odberateľ výslovne súhlasí s doručovaním výtlačkov objednaných Periodík Vydavateľa počas ďalšieho predplateného obdobia za cenu v zmysle aktuálneho cenníka vydavateľa v čase obnovenia.

8.4.Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť cenník vydavateľa a táto zmena bude realizovaná podľa ods. 12.5 podmienok. Akákoľvek zmena nebude mať dopad na aktuálne uhradené predplatené obdobie odberateľa.

8.5.Cena predplatného zahŕňa aj prístup do systému a poskytovanie služieb po dobu trvania predplatného periodickej tlače za podmienok podľa I. Časti týchto podmienok, pričom záujemca, ktorý uhradil predplatné sa považuje pre účely I. Časti aj za odberateľa podľa I. Časti a ustanovenia I. Časti sa na neho budú vzťahovať primerane s výnimkou povinnosti platiť poplatok.

8.6.Cena za predplatné platená poštovou poukážkou typu A – cena za predplatné za predplatiteľské obdobia je splatná na základe predvyplneného formuláru poštovej poukážky typu A, zaslaného odberateľovi resp. platiteľovi, v deň splatnosti uvedenom na poukážke.

8.7.Cena za predplatné platená bankovým príkazom – Cenu za predplatné je odberateľ povinný hradiť bankovým príkazom v banke vedúcej jeho účet a to na základe avíza k platbe zaslaného vydavateľom, ktoré je vydavateľ povinný odoslať odberateľovi alebo platiteľovi vždy najneskôr do 7 pracovných dní pred splatnosťou. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.

8.8.Ak vznikne z akéhokoľvek dôvodu (napr. reklamácie, zníženia počtu pôvodne objednaných kusov, ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o predplatnom a pod.), povinnosť vydavateľa vrátiť odberateľovi alebo platiteľovi cenu za predplatné alebo jej časť (v prípade vystaveného daňového dokladu vystaví vydavateľ daňový doklad – dobropis), môže vydavateľ započítať voči tomuto svojmu záväzku akúkoľvek svoju pohľadávku.

8.9.Úhrada predplatného:

i)        Predplatné je uhradené v plnej výške na základe predpisu predplatného do 10 dní pred dňom, v ktorom má začať doručovanie. Na základe úhrady predplatného v plnej výške vystaví vydavateľ odberateľovi resp. platiteľovi daňový doklad (iba ak je platiteľ právnická osoba), dátumom príjmu platby je pripísanie celej čiastky predplatného na účet vydavateľa alebo na účet zmluvného distribútora.

ii)      Predplatné je považované za uhradené alebo čiastočne uhradené, pokiaľ odberateľ (platiteľ), uvedie variabilný symbol, ktorý zodpovedá identifikácii položiek (číslo predpisu predplatného, číslo upomienky, príp. variabilný symbol uvedený na oznámení zápočtu).

 

9.      Povinnosti strán

 

9.1.Vydavateľ je na základe zmluvy povinný dodávať odberateľovi v určených intervaloch dojednané Periodiká Vydavateľa počas predplateného obdobia a odberateľ resp. tretia osoba sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku príslušné predplatné v zmysle cenníka vydavateľa.

9.2.Vydavateľ sa zaväzuje začať s doručovaním objednaných Periodík Vydavateľa do desiatich dní odo dňa pripísania ceny na účet vydavateľa pod podmienkou identifikácie platby na základe variabilného symbolu alebo iným spárovaním platby. Z tohto dôvodu je odberateľ alebo platiteľ povinný uviesť pri platbe určený variabilný symbol.

9.3.Výtlačky Periodík Vydavateľa sa budú doručovať v pracovných dňoch. Výtlačok objednaného Periodika Vydavateľa sa považuje za doručený vhodením do bežnej domovej listovej schránky, poštového priečinka alebo dodávacej schránky odberateľa. Okamihom odovzdania/vhodenia/vloženia výtlačku Periodika Vydavateľa odberateľovi/do listovej schránky, poštového priečinka alebo dodávacej schránky odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody na odberateľa.

9.4.Pre účely doručovania výtlačkov Periodík Vydavateľa je odberateľ povinný si svoju schránku primerane označiť a zaistiť k nej bezproblémový prístup (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobiehajúcimi psami a pod.) alebo musí zaistiť možnosť osobného prevzatia doručovaných výtlačkov. Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom alebo názvom odberateľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo k poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred vytiahnutím nepovolanou osobou. Vydavateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete.

9.5.Vydavateľ nezodpovedá za neskoré doručenie doručovaných výtlačkov Periodík v prípade, ak toto oneskorenie vydavateľ nezavinil.

9.6.Na platiteľa sa tieto podmienky vzťahujú v primeranom rozsahu. Platiteľ je povinný bezodkladne oboznámiť odberateľa s týmito podmienkami a zabezpečiť jeho súhlas.

9.7.Na vzťahy podľa tejto II. Časti  podmienok sa primerane vzťahuje článok 6 Ochrana osobných údajov podmienok.

 

10.    Podmienky a spôsob reklamácie

 

10.1.   Vydavateľ bude odberateľovi Periodiká Vydavateľa dodávať včas a v štandardnej kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu.

10.2.   Odberateľ má právo reklamovať vady plnenia v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady (vydania príslušného výtlačku), a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@autozurnal.com alebo písomne v sídle vydavateľa. V reklamácii je odberateľ povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada, t. j. či nebol príslušný výtlačok Periodika Vydavateľa dodaný, či nebol dodaný včas, prípadne má výtlačok iné vady. V prípade potreby fyzického zaslania vadného tovaru sa vadný tovar zasiela  na adresu sídla vydavateľa.

10.3.   Ak je reklamácia odberateľa opodstatnená, vydavateľ poskytne odberateľovi na základe vlastného rozhodnutia buď náhradné plnenie, ak je to možné, alebo primeranú zľavu alebo primerane predĺži predplatené obdobie. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je vydavateľ povinný odberateľa informovať do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

10.4.   Ustanoveniami tohto odseku/tejto časti podmienok nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov, najmä práva týkajúce sa vád tovaru podľa § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka, ukončenia zmluvy a pod.

 

11.    Trvanie a ukončenie zmluvy

 

11.1.   Zmluva sa uzatvára vždy na dobu neurčitú.

11.2.   Ak tieto podmienky nestanovujú inak, zmluva zaniká skončením príslušného predplateného obdobia, ak nedôjde k úhrade predplatného na ďalšie predplatené obdobie, výpoveďou ku koncu predplateného obdobia alebo odstúpením od zmluvy.

11.3.   Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušovania povinnosti doručiť objednané výtlačky riadne a včas, ak boli uvedené vady plnenia včas reklamované.

11.4.   Vydavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade akéhokoľvek porušenia podmienok zo strany odberateľa alebo platiteľa.

11.5.   Odstúpenie musí byť doručené písomne alebo elektronicky, prípadne prostredníctvom na to určeného formulára na stránke vydavateľa. V prípade elektronického doručovania resp. doručenia prostredníctvom formulára sa odstúpenie považuje za doručené dňom nasledujúcim po ich odoslaní. Odstúpením zaniká zmluva s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane.

 

III.                ČASŤ

 

12.              ZÁVEREČNÉ  A SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

12.1.   V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.

12.2.   Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť vydavateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

12.3.   Vzťahy vydavateľa a odberateľa, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť odberateľa), najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

12.4.   Osobitné  dojednania medzi vydavateľom a odberateľom odchyľujúce sa od týchto podmienok majú prednosť.

12.5.   Tieto podmienky (vrátane cenníka vydavateľa) je vydavateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O zmene vydavateľ informuje odberateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke www.autozurnal.com. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude odberateľ súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok odberateľ súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.

12.6.   Kontaktné údaje vydavateľa vrátane telefonického kontaktu sú uvedené na stránke www.autozurnal.com.

12.7.   Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.9. 2015.

 

V Bratislave dňa 10.9.2015

 

Vydavateľ Ing. Rudolf Karpat CAR PRESS v. r.