Continental 09 2020 1140x190

Toto sú najdôležitejšie zmeny na STK od 1.1.2020

Zmeny v prípade staníc technickej kontroly (STK), ale aj spresnenie všeobecného pojmu "použitie vozidla na podnikanie" prináša novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právna norma je účinná od 1. januára 2020 okrem určitých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. septembra tohto roka.

Najväčšie zmeny na STK od 1.1.2020

  • Pre motoristov pozitívnou správou je, že sa v tomto roku majú skončiť dlhé čakacie doby na vykonanie technickej kontroly vozidla.
  • Pri kontrole vozidla stačí len jeden technik namiesto dvoch. 
  • Pokuta za prehliadnutie chyby technikov neovplyvňujúcej bezpečnosť jazdy klesla z minuloročných 120 na 60 eur.
  • V prípade podozrenia ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky môžu úradníci dovezenému automobilu zo zahraničia odmietnuť uznať doklady o technickej a emisnej kontrole.
  • V priestoroch stancií technickej kontroly (STK) sa nebudú môcť nachádzať zariadenia umožňujúce starým automobilom obísť stanovené normy.

Návrh zákona zároveň reaguje aj na požiadavky novej legislatívy Európskej únie (EÚ), ako aj na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona o prevádzke vozidiel.

Postupy pri typovom schválení sa upravujú podľa osobitných predpisov - nariadení EÚ. Novela spresňuje aj povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a spaľovacích motorov necestných strojov na trh. Nejde pritom o zavádzanie nových povinností.

Uľahčenie života s podomácky vyrobenými vozidlami farmárov

Zmeny sa dotýkajú aj oblasti vnútroštátneho schvaľovania jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia bude mať povinnosť požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Okruh vozidiel, ktorým bude možné schválenie udeliť, pritom určí vykonávací právny predpis. "Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené," konštatuje MDV v dôvodovej správe. Jednotlivým vozidlom, ktorému bude možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou, by malo byť podomácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

Vozidlá s udeleným vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou sa bude prideľovať zvláštne evidenčné číslo s písmenom F (tzv. farmárske značky), ktoré bude mať platnosť 10 rokov.

Bude umožnená jazda traktorov opatrených evidenčným číslom aj po cestách I. a II triedy, pokiaľ je traktor používaný na pôdohospodárske práce.

Zahraničné technické kontroly môžu odmietnuť

V prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku bude mať schvaľovací orgán možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. Ustanovujú sa tiež ďalšie prípady, keď sa nemusí schváliť jednotlivo dovezené vozidlo.

Na STK stačí iba jeden technik

Podľa novely zákona je zároveň postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly s plným rozsahom vykonávaných technických kontrol. Ustanoví sa súčasne, že v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, sa nemôže nachádzať zariadenie, ktoré by mohlo ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly.

Návrhom zákona sa tiež spresňuje všeobecný pojem "použitie vozidla na podnikanie". "Použitie vozidla na podnikanie touto úpravou tak nie je viazané nevyhnutne až na 'skutočné' použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred 'skutočným použitím'," ozrejmilo MDV. Odstrániť by sa tak mala disproporcia pri posúdení predmetu dane z hľadiska určenia vzniku daňovej povinnosti a dnes už zavedeným posúdením možného zániku daňovej povinnosti.

Výnimka, podľa ktorej iba daňovník – zamestnávateľ nemal povinnosť vyznačovať vznik a zánik daňovej povinnosti v daňovom priznaní, sa ruší. Dopĺňa sa možnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel skôr aj pre daňovníka, ktorý prerušil podnikanie. Zavádza sa aj inak určené zdaňovacie obdobie, ktorého koniec sa vzťahuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania.

Zdroj: TASR